Propozice Jízdy do vrchu a výstavu historických vozidel Brno–Soběšice 2023

Pořadatel a název podniku

§ 1: Veterán Auto Moto Club v AČR ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Centerm Kociánka, za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, ve spolupráci s městskými částmi Brno-Sever a Brno – Královo Pole pořádá v sobotu 30. září 2023 Jízdu do vrchu a výstavu historických vozidel Brno–Soběšice.

Druh akce

§ 2: Je otevřený sportovní a společenský klubový podnik, přístupný všem osobám vlastnícím platné řidičské oprávnění a majícím k dispozici automobil nebo motocykl vyrobený do roku 1939 (také stroje konstrukcí pokračujících i v dalších letech, čtyřtaktní motocykl vyrobený do roku 1965), který splňuje zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace 1 až 3. Je pořádán na uzavřené trati. Jede se jako ukázková jízda do vrchu bez měřění času a rychlosti.
Vozidla musí odpovídati v každém ohledu předpisům, platným pro připuštění vozidla k jízdě po veřejných cestách. Jezdci na motocyklech musí míti bezpečnostní přilbu, rukavice a brýle. Účastníci jsou během jízdy povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Trať

§ 3: Tratí je část okresní silnice na ulici Kociánka, Brno (Královo Pole)–Soběšice. Počíná v Centrum Kociánka a končí těsně před Soběšicemi u km 3,2. Trať je 3200 m dlouhá, výškový rozdíl 159,8 m, průměrné stoupání 4,59 %, maximální 10 %. Komunikace je s nesourodým asfaltovým povrchem, s výmoly a nerovnostmi. Díky starostlivosti spolupracujících obecních úřadů musíme konstatovat, že stav se průběžně zlepšuje.

Výprava vozidel

§ 4: Všechna vozidla, vyjma závodních strojů, musí odpovídati v každém ohledu předpisům, platným pro připuštění vozidla k jízdě po veřejných cestách. Jezdci na motocyklech musí míti bezpečnostní přilbu, rukavice a brýle. Všechna vozidla musí míti doklad o zaplacení zákonného pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla. Technická komise může vyloučiti účastníka, jehož vozidlo má závady, které mohou ovlivniti jízdní vlastnosti, nebo u kterého není dodržen vzhled a původnost. Přestavby a tuningy nebudou k jízdě připuštěny. Kopie po dohodě s pořadatelem.

Označení vozidel

§ 5: Stroje musí míti umístěno startovní číslo tak, aby bylo dobře čitelné.

Přihlášky

§ 6: Přihlášky je třeba zaslat na uvedenou adresu nejpozději 10 dní před dnem konání. Přihlášky po tomto termínu nemusí býti přijaty. Přihlašovací list musí býti vyplněn ve všech bodech; nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné. U přejímky musí býti podepsané prohlášení jezdce za možné napáchané škody.

Vklady

§ 7: Přihláška musí býti doložena vkladem, který je stanoven na 600 Kč pro každého účastníka. Vklady je nutno složiti hotově při přejímce před jízdou. Po zaplacení vkladu obdrží každý účastník startovní číslo, program, pamětní list, hrníček (pro rok 2023) a plaketu (pro rok 2023).

Start

§ 8: Start je pevný a koná se poslední sobotu v září v 11.30 hodin v Brně-Král. Poli, v Centrum Kociánka. Jezdci jsou povinni dostaviti se v 8.45 hodin téhož dne k rozmluvě s pořadatelstvem. Na trénink je vymezena doba mezi 9.00 a 11.00 hod. Pořadí na startu, jakož i startovní intervaly budou určeny Pořadatelským výborem a oznámeny v rozpravě s jezdci.

Závazky účastníků

§ 10: Účastník jízdy svým podpisem stvrzuje, že on i jeho spolujezdci se účastní jízdy na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Účastník je povinen v plném rozsahu dodržovat pravidla silničního provozu, mimo jiné prohlašuje, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění, že vozidlo je technicky plně způsobilé provozu na pozemních komunikacích a že pro vozidlo, se kterým se jízdy zúčastní, je sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Účastník se zavazuje chovat sportovně a čestně, dodržovat zásady fair play a veškerým svým chováním se snažit předcházet a zabránit vzniku jakékoliv možné škody druhým či sobě, případně tuto odvracet. Účastník je srozuměn s tím, že sám odpovídá za škodu, kterou způsobí třetím osobám svým zaviněním. Pořadatel akce neodpovídá žádným způsobem za vznik či náhradu škod, které vzniknou zaviněním osob odlišných od pořadatele, včetně škod vzniklých zaviněním jednotlivých účastníků.

Za Pořadatelský výbor: Ing. Karel Kupka, ředitel závodu